ကွန်ပျုတာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်) သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာနည်းပညာထုတ်ကုန်ပြ ပွဲနှင့်ဆွေးနွေးပွဲ

ကွန်ပျုတာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်)
သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာနည်းပညာထုတ်ကုန်ပြ
ပွဲနှင့်ဆွေးနွေးပွဲ များကို ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ထားဝယ်) တွင် 14.2.2020 နှင့် 15.2.2020တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။